Monday, April 04, 2016

Thank you, Tokyo Tour


Kinokuniya Bookstore, Shinjuku, Tokyo, 4/2:



Tollywood, Shimokitazawa, Tokyo 4/1:



Sophia University, Yotsuya, Tokyo, 3/4:



HMV Books, Shibuya, Tokyo, 3/6:



No comments: